Profiel met betrekking tot de positie lid Raad van Toezicht bij NSO Eques te Nijmegen

Organisatie
Nijmegen Student Organization Eques is de studieorganisatie voor Nijmeegse studenten Rechtsgeleerdheid met een specifieke interesse in het ‘ondernemingsgerichte recht’, ook wel commercieel privaatrecht. De doelgroep van Eques bestaat uit bachelorstudenten met interesse in ondernemingsgericht recht, studenten van de Duale en Research Master Onderneming & Recht, masterstudenten Ondernemingsgericht recht en studenten Recht & Management en Recht & Economie.

Eques streeft naar ontplooiing en ontwikkeling van de student. Eques bewerkstelligt dit door het organiseren van kwalitatief hoogwaardige interactieve, praktijkgeoriënteerde bijeenkomsten waar disciplinaire en interdisciplinaire onderwerpen centraal staan. Activiteiten hebben altijd een verdiepend of verbredend karakter. Eques vormt bovendien een brug tussen studenten en potentiële werkgevers door het organiseren van activiteiten in samenwerking met deze potentiële werkgevers.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen staat hoog aangeschreven met haar onderzoek en onderwijs op het gebied van ondernemingsgericht recht. Aan de faculteit zijn gerespecteerde hoogleraren en getalenteerde promovendi verbonden. Daarnaast biedt de faculteit exclusieve masterprogramma’s aan. Eques sluit hierop aan door gemotiveerde studenten verdieping en verbreding te bieden in ondernemingsgerichte recht. Hiervoor werkt Eques nauw samen met de Faculteit, het Onderzoekcentrum Onderneming & Recht en het Van der Heijden Instituut.

De kernwaarden van NSO Eques zijn: ambitie, kwaliteit, openheid, daadkracht en vooruitgang.

Voor meer informatie over NSO Eques kunt u terecht op de website: https://www.equesnijmegen.nl

 

Functieprofiel lid Raad van Toezicht

NSO Eques heeft een vijfkoppig bestuur dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken binnen Eques. Het bestuur waakt ervoor dat het doel van de stichting te allen tijde wordt nageleefd en draagt bij aan het bereiken daarvan. Alle leden van het bestuur dragen zorg voor het omzetten van bestuurlijke besluiten in adequate acties. Daarnaast dragen alle individuele bestuurders er zorg voor dat hun taak zo correct en adequaat mogelijk wordt uitgevoerd. Hierbij stuurt het bestuur ook de verschillende teams aan bestaande uit de actieve associates, zoals bijvoorbeeld het Team Reis, het Team Formele Activiteiten en het Team Informele Activiteiten.

Dit bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht door middel van een jaarplan, een jaarverslag, zeswekelijkse updates en kwartaalupdates. De kwartaalupdates worden fysiek en in gezamenlijkheid behandeld.

Het toezicht vindt plaats vanuit de lange termijn doelstellingen en gezondheid van de stichting. Het doel is hierbij om op een zo goed mogelijke manier ondernemingsgerichte recht studenten uit Nijmegen te kunnen bedienen en hun belangen te kunnen behartigen.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter. De rollen en aandachtsgebieden die specifieke kwaliteiten of expertise vragen zijn evenwichtig verdeeld tussen de leden van de raad van toezicht. Zodoende is de raad ook in staat om adviserend, coachend en begeleidend op te treden.

De functie is onbezoldigd. Onkosten kunnen worden vergoed. De functie is voor maximaal vier jaar.

Algemene taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van NSO Eques, het functioneren van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. De relatie tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur kenmerkt zich als zorgvuldig, positief en constructief.

In dit kader bewaakt de raad van toezicht:

 • strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de organisatie;
 • financiële verslaglegging;
 • naleving van wet- en regelgeving;
 • realisatie van de (statutaire) doelstellingen van de organisatie;
 • verhouding met de partners van NSO Eques (bijv. advocatenkantoren);
 • verhouding met belanghebbenden, waaronder de universiteit, het comité van aanbeveling en het Van der Heijden Instituut;
 • continuïteit van het bestuur van de organisatie.

Daarnaast treedt de raad ook op als klankboard, adviesorgaan en coachend orgaan van het bestuur. Ten slotte neemt de raad in het kader van continuïteit ook jaarlijks de sollicitatiegesprekken af ten aanzien van inkomende besturen.

Profiel kandidaat

Ons volgende lid van de Raad van Toezicht:

 • is in staat om op een onafhankelijke wijze invulling te geven aan de toezichthoudende taken;
 • beschikt over kennis, vaardigheden of netwerk om het bestuur te kunnen adviseren of bij te staan;
 • is gemotiveerd en beschikbaar om een (pro-)actieve rol te spelen binnen de Raad van Toezicht,
 • is een teamspeler;
 • is bereid en beschikbaar ten minste vijf maal per jaar fysiek aanwezig te zijn in Nijmegen;
 • heeft bij voorkeur bestuurlijke en/of bedrijfskundige ervaring;
 • heeft bij voorkeur aantoonbare affiniteit met ondernemingsrecht;
 • heeft bij voorkeur aantoonbare affiniteit met de Radboud Universiteit.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, mr. drs. M.E.N. (Michelle) van Haren. Belangstellenden worden verzocht hun cv en motivatie aan haar te richten via M.vanHaren@jur.ru.nl. De deadline is 15 april 2020.

Previous post

Een geslaagd plan van aanpak? De nieuwste Nederlandse maatregelen om witwassen te bestrijden

Next post

Masterclass De Beursvennootschap